۱۰ درصد از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی این شهر عراقی و افغانستانی هستند

معاون تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: نزدیک به ۱۰ درصد از دانشجویان این دانشکده…